عمده فروشی چیست؟ انواع عمده فروشی

به فعالیت های که با هدف فروش انواع مختلف محصولات و خدمات به خرده فروش فروشگاهی و خرده فروش غیر فروشگاهی برای فروش دوباره و یا مصارف تجاری را عمده فروشی گویند. بنابراین میتوان گفت اگر حبوبات فروش به یک سوپر مارکت محلی حبوبات بفروشد، اقدام به عمده فروشی کرده است. اما در اینجا ما واحدهایی را عمده فروش می نامیم که عمدتا به فعالیت عمده فروشی اشتغال داشته باشند.